Afiq M Raya'18


Model
: Danielle Graham
Make up : Khir Khalid
Hair : Chiaki Sabata
Videography : Faisal Ηussamuddin

Back to blog